معـرفی سازمان

چشم انداز توسعه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد:
نظر به پتانسیل های موجود مقرر گردید ریل گذاری جدیدی در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد صورت پذیرد که اهم سرفصل های مبحث توسعه این حوزه عبارت است از:
۱- حوزه برندینگ شهری
۲- حوزه تجارت سازی محصولات مرتبط با خدمات شهرداری با بازار هدف شهرداری های کل کشور
۳- انجام پروژه های فاخر و ماندگار در حوزه جذب توریست داخلی ‌خارجی مانند آکواریوم بزرگ شهری و خانه برفی
۴- اجرای پروژه های عمرانی