شیوه نامه ی سرمایه گذاری شهرداری یزد

شیوه نامه ی سرمایه گذاری شهرداری یزد  از لینک زیر قابل دانلود است:
شیوه نامه ی سرمایه گذاری شهرداری یزد