اساسنامه ی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد

اساسنامه ی سازمان از لینک زیر قابل دانلود است:
اساسنامه ی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد