ارکان سازمان

هیئت عالی سرمایه گذاری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 ابوالقاسم محی الدینی
رئیس هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری
2 امیر شاکری

عضو ​​​​​​​هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری

3 محمدرضا نیکونژاد

عضو و دبیر هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری

4 محمدرضا دهقانی اشکذری

کارشناس بصیر هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری ​​​​​​​

5 سید محمد رستگاری

نماینده وزارت کشور هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری

6 محمد حسین پارسائیان

کارشناس حقوقی هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری ​​​​​​​

7 محمد روستایی

کارشناس مالی هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری ​​​​​​​

8 محمد مهدی نیکونژاد

عضو شورای اسلمی شهر و ناظر هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری ​​​​​​​

9 محمد باقر پارسائیان

ناظر هیئت عالی ​​​​​​​سرمایه گذاری ​​​​​​​


هیئت مدیره سازمان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 امیر شاکری معاون مالی و اقتصادی شهرداری و رئیس هیئت مدیره
2 عباس علوی راد عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره
3 محمدرضا نیکونژاد سرپرست سازمان و عضو هیئت مدیره

کارکنان سازمان

ردیف پست نام و نام خانوادگی شماره داخلی- پیش شماره 035
1 سرپرست سازمان محمدرضا نیکونژاد​​​​​ 33135101
2 معاون سرمایه گذاری محمدحسین دهستانی اردکانی 33135102
3 معاون مالی و اداری سیده آزاده پورالحسینی 33135103
4 امور اداری- دبیرخانه حسین شهرداری فرد 33135105
5 کارشناس املاک سید مهدی آقایی میبدی 33135106
6 رئیس اداره نظارت و کنترل پروژه مهدی حیدری قلعه بیک 3313​​​​​​5107
7 سرپرست گروه مطالعات و سرمایه گذاری سید مصطفی سیده طزرجانی 33135104
8 مسئول قراردادها مجید شمشیری 33135109
9 مسئول دفتر نادر دهقانی 33135100
10 کارشناس عمران علیرضا توکلی 33135108