روش‌های سرمایه‌گذاری

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری
ساخت، بهره برداری، واگذاری BUILD-OPRRATE-TRANSFER  ==  B.O.T
ساخت، بهره برداری، تملک، واگذاری BUILD-OWN-OPRRATE-TRANSFER  ==  B.O.O.T
ساخت، بهره برداری، تملک BUILD-OWN-OPRRATE  ==  B.O.O
خرید، ساخت، بهره برداری BUY-BUILD-OPRRATE  ==  B.B.O
ساخت، اجاره، واگذاری BUILD- LEASE-TRANSFER  ==  B.L.T
بیع متقابل (BUYBACK)
مشارکتی مدنی
روشهای ترکیبی و سایر روشهای مشارکت
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی