بررسی امکان سنجی احداث کارخانه بازیافت خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی در دستورکار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد قرار گرفت.

بررسی امکان سنجی احداث کارخانه بازیافت خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی در دستورکار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد قرار گرفت.

خاک و نخاله های ساختماني و عمرانی نتيجه ساخت و ساز، تخریب و بازسازی و همچنين ناشي از تسطيح و گود برداری زمين محل احداث پروژه ها است. فلذا بازیافت آنها علاوه بر حفاظت از محيط زیست، از لحاظ اقتصادی نيز حائز اهميت است.شهرداری یزد به عنوان متولی مدیریت پسماندهای شهری و به منظور كاهش تاثيرات محيطي ایجاد شده برای توليد مصالح جدید، جلوگيری از ایجاد اختلال در نظم و زیبایي شهر و كاهش هزینه های ناشي از دفن نخاله ها در نظر دارد نسبت به احداث کارخانه بازیافت نخاله های ساختمانی و عمرانی اقدام نماید. به همین منظور جلسه ای در تاریخ 17/01/1401 در محل سالن جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد و با حضور آقایان مهندس نیکونژاد نماینده شورای اسلامی شهر یزد در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، مهندس مشتاقیون مشاور عالی شهردار، رئیس سازمان مدیریت پسماند و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش بازدید از کارخانجات بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و بحث و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تولید و مدیریت فعلی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی شهر یزد، بر لزوم انجام مطالعات امکانسنجی توسط شرکت مشاور بخش خصوصی در ابتدای کار و ضرورت احداث هرچه سریعتر کارخانه در قدم بعدی تاکید شد. بنا به اعلام رییس محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در حال حاضر روزانه 1200 تن نخاله های ساختمانی در شهر یزد تولید می شود که می توان از طریق اجرای طرح تفکیک از مبدا از روند رشد روزافزون نخاله های ساختمانی جلوگیری کرد.