بازدید از پروژه مشارکتی "مجتمع اداری، تجاری بلوار آیت ا... طالقانی"

بازدید از پروژه مشارکتی "مجتمع اداری، تجاری بلوار آیت ا... طالقانی"


بازدید از پروژه مشارکتی "مجتمع اداری، تجاری بلوار آیت ا... طالقانی"

در روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/15توسط آقایان مهندس دهستانی و حیدری از محل پروژه مشارکتی "مجتمع اداری، تجاری بلوار آیت ا... طالقانی" بازدیدی صورت گرفت. در ابتد آقای مهندس عیوقی مدیر داخلی پروژه در خصوص روند پیشرفت فیزیکی پروژه، برق و مسائل مربوط به طبقه پنجم و ارسال نقشه ها به کمیسیون ماده 5 توضیحاتی ارائه نموده اند. در ادامه از طبقات همکف، اول و دوم بازدید انجام گرفت. ملاحظه شد که کارگاه همچنان با تعداد کمی از نیرو مشغول فعالیت می باشد. تعدادی از کارگران مشغول نصب وال پست و تیغه کردن دیوارها بودند. رنگ آمیزی دیواره پشت مجتمع(سمت همسایه ها) نیز درحال انجام بود.

در پایان، از طرف آقایان دهستانی و حیدری در خصوص لزوم ارسال درست و بموقع گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت ماهیانه، به عوامل شرکت حکیمان آینده ساز پارس و دستگاه نظارت مستقر در پروژه تذکرات لازم داده شد.