آگهي تمدید فراخوان شماره 990502

آگهي تمدید فراخوان شماره 990502


آگهي تمدید فراخوان شماره 990502


آگهي تمدید فراخوان  شماره 990502

 پیرو آگهی فراخوان عمومی شماره 990502 مورخ 1399/5/1 با عنوان " احداث مجموعه مسکونی 837 واحدی" به روش مشارکت مدنی؛ با توجه به مصوبه مورخ 1399/5/13 هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداري يزد مهلت شرکت در این فراخوان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/5/20 تمدید و پیشنهادات دریافت شده در روز سه شنبه مورخ1399/5/21 راس ساعت 12 با حضور نمايندگان متقاضیان حقوقی شرکت در پروژه و اعضای کمیسیون معاملات شهرداري يزد در محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی مفتوح می گردد. لذا متقاضيان داراي توان فني و مالي در اين زمينه مي­تواتند با توجه به شرايط مندرج در اسناد فراخوان نسبت به تكميل و تحويل اسناد ياد شده اقدام نمايند.

نشاني سازمان سرمايه ­گذاري و مشاركت هاي مردمي: يزد، بلوار شهيد سيد محمد پاكنژاد، بين چهارراه فرهنگيان و سه راه آبنما، كوچه فاتح   تلفن:37258830         نشاني پورتال      www.invest.yazd.ir