اسناد مشارکت در احداث هتل چهار ستاره یزد (اردیبهشت ماه 98- شهرداری یزد)

اسناد مشارکت در احداث هتل چهار ستاره یزد (اردیبهشت ماه 98- شهرداری یزد)