اسناد فراخوان کیوسک راهنمای تور و سرویس بهداشتی(شهرداری یزد- اردیبهشت ماه 1397)

اسناد فراخوان کیوسک راهنمای تور و سرویس بهداشتی(شهرداری یزد- اردیبهشت ماه 1397)