اسناد فراخوان کارت پارک الکترونیک ( تیرماه 1398- شهرداری یزد)

اسناد فراخوان کارت پارک الکترونیک ( تیرماه 1398- شهرداری یزد)

برای دریافت اسناد فراخوان کارت پارک الکترونیک اینجا را کلیلک کنید