اسناد فراخوان پروژه مسکونی تجاری ابن سینا(مرحله دوم)( شهرداری یزد- شهریور ماه 97)

اسناد فراخوان پروژه مسکونی تجاری ابن سینا(مرحله دوم)( شهرداری یزد- شهریور ماه 97)