اسناد فراخوان پروژه ابن سینا(شهرداری یزد - مرداد ماه 97)

اسناد فراخوان پروژه ابن سینا(شهرداری یزد - مرداد ماه 97)