اسناد فراخوان پارکینگ وسایل نقلیه سنگین(شهرداری یزد- خرداد 97)

اسناد فراخوان پارکینگ وسایل نقلیه سنگین(شهرداری یزد- خرداد 97)