اسناد فراخوان وسایل بازی پارکها (اردیبهشت ماه 1398- شهرداری یزد)

اسناد فراخوان وسایل بازی پارکها (اردیبهشت ماه 1398- شهرداری یزد)