اسناد فراخوان سیستم دوچرخه اشتراکی و سرویس بهداشتی(شهرداری یزد- اردیبهشت ماه 1397)

اسناد فراخوان سیستم دوچرخه اشتراکی و سرویس بهداشتی(شهرداری یزد- اردیبهشت ماه 1397)