اسناد فراخوان "راه اندازی شبکه جمع آوری و سامانه محلی تصفیه فاضلاب شهری" (شهرداری یزد- آذر ماه 1397)

اسناد فراخوان "راه اندازی شبکه جمع آوری و سامانه محلی تصفیه فاضلاب شهری" (شهرداری یزد- آذر ماه 1397)