اسناد فراخوان احداث و بهره برداری از پروژه های ورزشهای سنتی- کویری، کمپینگ اقامتی – گردشگری و نیروگاه خورشیدی-(آبان ماه 1397 شهرداری یزد)

اسناد فراخوان احداث و بهره برداری از پروژه های ورزشهای سنتی- کویری، کمپینگ اقامتی – گردشگری و نیروگاه خورشیدی-(آبان ماه 1397 شهرداری یزد)