پروژه هاي انجام شده

 

ملاحظات

نوع مشاركت

متراژ زيربنا

درصد سهم شهرداري

آورده شهرداري

محل اجرا

نام پروژه

رديف

در حال بهره برداري

مدني

60000 مترمربع

70% تجاري

زمين + پروانه ساخت

ميدان آزادي

مجتمع تجاري تفريحي ستاره

1

 

5 مخزن

B.O.T

5500 مترمربع

---------

زمين + پروانه ساخت

پايانه مسافربري يزد

2

 50000 ليتري

2700 مترمربع سالن سرپوشيده

B.O.T

17000 مترمربع

---------

زمين + پروانه ساخت

پايانه مسافربري يزد

3

11 جايگاه  

مدني

مجموعأ 16900مترمربع

 

زمين و تجهيزات

سطح شهر

4

با ظرفيت

 18000 مترمكعب

بالغ بر 13 ميليارد ريال سرما يه گذاري انجام شده است.

 B.O.T و B.O.O

----------

----------

زمين

پارك هاي 

5

 

مساحت عرصه 50 هكتار

مدني

170000 مترمربع

37%

زمين + پروانه ساخت

جاده كنار گذر جنب نمايشگاه  بين المللي

6

در مرحله تحويل زمين

مدني

كل متراژ زيربنا 90000 مترمربع

25%

زمين + پروانه ساخت

ميدان امام علي(ع)

7

------------

B.O.T

----------

----------

زمين + مجوز  بهره برداري تبليغاتي 100 مترمربع در طرفين پل

سطح شهر

پل هاي مكانيزه عابر پياده

8

در حال بهره برداري

B.O.T

----------

25%

زمين + مجوز  بهره برداري

برخي از خيابان هاي سطح شهر

پاركومتر هوشمند

9

در حال بهره برداري

B.O.T

200 مترمربع

------

محل+مجوز بهره برداری

بلوار شهید صدوقی

10